Oblíbené odkazy
Účelem definice zájezdu v zákoně o podmínkách podnikání v cestovním ruchu je vyhradit prodávání zájezdů a zprostředkování jeho prodeje pouze subjektům se speciálním oprávněním. Tato oprávnění mají zajistit kvalifikovanost a spolehlivost poskytovaných služeb. Prodávat zájezdy je oprávněna výlučně cestovní kancelář, tedy držitel koncese udělené živnostenským úřadem nebo držitel obdobného oprávnění se sídlem v jiném státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, a to formou uzavření cestovní smlouvy, na jejímž základě cestovní kancelář za uskutečnění, průběh a kvalitu zájezdu odpovídá. Koncese opravňuje cestovní kancelář i k dalším činnostem, z nichž některé nejsou vyhrazeny jen cestovním kancelářím, například k organizování (pořádání) zájezdu, k nabízení a prodávání jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo zprostředkování jejich prodeje jiným cestovním kancelářím, cestovním agenturám, dopravcům, pořadatelům akcí, prodávat předměty související s cestovním ruchem atd. Zprostředkovat prodej zájezdu může pouze jiná cestovní kancelář nebo cestovní agentura. Cestovní agentura nesmí uzavírat cestovní smlouvu (prodávat zájezd) koncovému zákazníkovi vlastním jménem, ale pouze jménem cestovní kanceláře, která zájezd pořádá – zpravidla tak činí na základě provizní smlouvy – a všechny nabídkové a propagační materiály musí obsahovat název cestovní kanceláře, která je prodejcem zájezdu. Každá cestovní kancelář má oprávnění jako cestovní agentura, t. j. může kromě prodeje vlastních zájezdů i zprostředkovávat prodej zájezdů jiných cestovních kanceláří. Prodej zájezdu nesmí být zprostředkováván pro subjekt, který není cestovní kanceláří. Zákon upravuje též povinnost a podmínky pojištění ve vztahu k zájezdům.